Rodo

Szanowni Mieszkańcy

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Grajewie reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni informuje, że jest administratorem danych osobowych .

Od 25.05.2018 r. Spółdzielnia jest zobowiązana stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6 ust.1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) dane osobowe są przetwarzane dla celów określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, prawie spółdzielczym, Statucie Spółdzielni w ustawie o własności lokali oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa.

W związku z powyższym zamieszczamy na stronie internetowej Spółdzielni , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych budynków Klauzulę Informacyjną w trybie art. 13 RODO jak poniżej.

Zarząd Spółdzielni

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Grajewie z siedzibą w Grajewie, Oś. Południe 36, 19-200 Grajewo , Tel. 86 2738844.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Ustawy o własności lokali.
  3. Dane udostępniane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Państwa dane przekazujemy:

1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, a zwłaszcza:

  1. a) obsługującym i utrzymującym w należytym stanie nasze systemy informatyczne,
  2. b) podmiotom współpracującym z nami w zakresie dostarczania i rozliczania mediów,
  3. c) podmiotom współpracującym w zakresie utrzymania zasobów spółdzielni w należytym stanie,
  4. d) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe.

2) Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania tytułu prawnego do lokalu bądź prawa korzystania z lokalu w ramach tej Spółdzielni i do czasu ostatecznych rozliczeń związanych z tytułem prawnym do lokalu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z lokalem ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Zgodnie z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przysługuje prawo do usunięcia danych, w szczególności gdy dane osobowe staną się zbędne dla celów , w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane .
  3. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

Grajewo , 25.05. 2018 r.