Przetargi

Przetarg SMLW

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie os. Południe 36,
19-200 Grajewo, ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na świadczenie usług konserwacyjno – eksploatacyjnych w zakresie robót hydraulicznych w zasobach Spółdzielni.

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać wraz załącznikami w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7,
po wpłaceniu 30 zł + VAT ( 36,90 brutto).
Oferty należy składać w terminie do dnia 30.08.2022 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej (pokój nr 1), 19-200 Grajewo, os. Południe 36
do godz.12:00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w świetlicy Spółdzielni w dniu 30.08.2022 r.
o godz.12:15.
O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów do 31.08.2022 r.
Termin wykonania i zakończenia robót: umowa na czas nieokreślony.
Osoba do kontaktów w sprawie przetargu - kierownik Działu Technicznego w SMLW
nr tel. 86 273 88 44 wew. 28 ( pokój nr 8).

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny
w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego.
O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie.

Zarząd SMLW w Grajewie