Przetargi

Przetarg SMLW

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Grajewie os. Południe 36,
19-200 Grajewo ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadania:
Zadanie 1.
Remont balkonów w budynku nr 34 na osiedlu Centrum w Grajewie
Zadanie 2.
Remont miejsc odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Spółdzielni z przygotowaniem terenu pod wiaty i montaż wiat śmietnikowych w następujących lokalizacjach:
a) os. Południe 56-50-19
b) os. Południe 20-21-53
c) os. Południe 22-23-54
c) os. Centrum 3
Szczegółowe zakresy zamówienia opisano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można uzyskać wraz z załącznikami w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7, po wpłaceniu 30,00 zł + VAT 36,90 zł brutto)
Oferty należy składać w terminie do dnia 02.02.2023 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, 19-200 Grajewo, os. Południe 36 do godz.12:00. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w świetlicy Spółdzielni w dniu 02.02.2023 r. o godz. 12:15.
O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów do 08.02.2023 r.
Termin wykonania i zakończenia robót:
zadanie 1 - do 30.07.2023 r.
zadanie 2 - do 30.08.2023 r.
Wysokość wadium:
do zadania 1 - 4 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty
do zadania 2 - 9 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty
Osoba do kontaktów w sprawie przetargu – Kierownik Działu Technicznego w SMLW oraz Specjalista ds. remontowo-budowlanych nr tel. 86 273 88 44 wew. 28.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni.

Zarząd SMLW w Grajewie

Grajewo, dnia 20.01.2023 r.