Witamy serdecznie !
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grajewie PDF Drukuj Email
Wpisany przez SMLW   

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Grajewie informuje,
że od miesiąca września nastąpi uzupełnianie wody do sieci centralnego
ogrzewania. W związku z tym prosimy lokatorów o zakończenie prac remontowych
związanych z c.o. do dnia 06.09.2019 r.

Jednocześnie przypominamy o przestawieniu zaworów termostatycznych na
maximum, co pozwoli na właściwe odpowietrzenie sieci c.o. Ewentualne przecieki
występujące w sieci należy zgłaszać do Spółdzielni pod nr telefonu 86 273 88 34
lub 86 273 88 44 wew 27.

Administracja Spółdzielni

 


 

 


 

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Grajewie informuje,

że rozpoczęła sprzedaż nowobudowanych garaży murowanych

o wymiarach 3,25 m x 5,64 m /pow. 18,3 m² / przy ul. Szpitalnej, naprzeciw

budynku Południe 10 /baza SMLW/ w Grajewie, na warunkach odrębnej

własności z przypadającym udziałem w gruncie.

Termin zakończenia budowy garaży planowany jest na 30/10/2019 r.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej

na os. Południe 36, w pokoju nr 7, lub pod telefonem 86 273 88 34 oraz

na stronie internetowej Spółdzielni: www.smlwgrajewo.pl

 

Grajewo,05.06.2019 r.                                                    Zarząd SMLW

 

 


 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie
informuje , że w miesiącu maju, członkowie Rady  będą  pełnić  dyżur   w dniu
09.05.2019 r.  w    świetlicy    Spółdzielni   os.  Południe  36   w  godzinach  od 
14:30 -15:30.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej SMLW

 

 


 

Szanowni Spółdzielcy!

Niniejszym chcemy Państwu przybliżyć zasady zmiany prawa
wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Zgodnie
z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów( Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ) i definicją
nieruchomości, przekształceniu podlega obszar opisany w jednej
księdze wieczystej. Dlatego też,w naszej Spółdzielni, poza gruntami
zajętymi pod budynki wielorodzinne,przekształceniu podlega grunt,
na którym posadowione są garaże na os. Centrum przy budynku nr 38.
Pozostałe grunty pod garażami wolnostojącymi nie podlegają
przekształceniu. Grunty niezabudowane, chodniki, drogi, tereny zielone,
mimo że są funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi,
ale zlokalizowane na działkach objętych odrębną księgą wieczystą
nie podlegają przekształceniu.

Grajewscy radni podjęli uchwałę o udzieleniu 50% bonifikaty

w przypadku wnoszonej jednorazowo opłaty przekształceniowej.
Radni nie uwzględnili wniosku złożonego przez Zarząd Spółdzielni

o udzieleniu 99% bonifikaty. Dlatego też Zarząd mając do wyboru
trzy warianty wnoszenia opłat za przekształcenie tj.

1. Spłata całej wartości gruntu w ciągu 99 lat w wysokości 1%
wartości gruntu rocznie,

2. Spłata dwudziestu rocznych rat w kwocie około 2 800 000 zł,

3. Spłata jednorazowa do końca 2019 roku z uwzględnieniem 50%
bonifikaty w kwocie około 1 400 000 zł. Wniesienie opłaty w tej
wysokości obciąży znacznie budżet Spółdzielni angażując olbrzymią
kwotę środków pieniężnych, co spowoduje zachwianie płynności
finansowej.

Zarząd przy akceptacji Rady Nadzorczej, złożył oświadczenie
do Urzędu Miasta o zamiarze wnoszenia opłat przez 99 lat
zabezpieczając się przed ewentualnymi dopłatami przy
niekorzystnej interpretacji, że do przekształcenia i udzielonych
bonifikat dla użytkowników lokali mieszkalnych stosuje się
przepisy de minimis. Nie wyklucza to możliwości zmiany
przedmiotowej decyzji i wyboru najkorzystniejszego wariantu
w miarę pojawiania się nowych interpretacji przepisów.
Należy zaznaczyć, że zmiana nazwy stawki eksploatacyjnej
(wnoszona nadal do Spółdzielni przez osoby posiadające
spółdzielcze własnościowe i lokatorskie prawo do lokali)
z „opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów” na „opłatę
przekształceniową” nie ma wpływu na wysokość wnoszonej
opłaty, o czym zostaliście Państwo wcześniej poinformowani.

Właściciele lokali wyodrębnionych wcześniej z zasobów
spółdzielczych, jako współwłaściciele gruntów, w wymiarze
adekwatnym do swojego udziału na zabudowanej działce
wspólnej, opłaty przekształceniowe będą regulować
samodzielnie zgodnie z powiadomieniem, które uzyskają
od Urzędu Miasta. Drugim współwłaścicielem działek gruntu
w udziale przypadającym na lokale zajmowane na zasadzie
spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa
do lokalu pozostaje Spółdzielnia, i opłaty z tego tytułu dla
Spółdzielni (tak jak w przypadku indywidualnych posiadaczy
lokali) określa Urząd Miasta, przy czym opłata
przekształceniowa ustalana jest odrębnie dla każdej działki
gruntowej.

W przypadku realizacji procesów wyodrębniania lokali
spółdzielczych wraz z ich wyodrębnieniem będzie równolegle
następowało, odpowiednie do wysokości udziału danego
lokalu w nieruchomości budynkowej, przenoszenie przez
Spółdzielnię części swego udziału we własności gruntu
na rzecz nowego właściciela, na zasadach finansowych
identycznych do tych, na jakich Spółdzielnia uzyskała
tytuł własności konkretnej działki.

Nieposiadanie na dzień dzisiejszy tytułu odrębnej własności
lokalu, po wejściu w życie tzw. ustawy przekształceniowej
nie powoduje utraty i nie ma negatywnego skutku w zakresie
możliwości przyszłego nabycia potencjalnego prawa
własności gruntu, w którego posiadanie weszła Spółdzielnia,
a na której posadowiony jest dotąd niewyodrębniony lokal
spółdzielczy. Proces uwłaszczeniowy gruntów nie uniemożliwia
też obrotu niewyodrębnionymi dotąd lokalami własnościowymi
na rynku wtórnym. Dla skutecznego sfinalizowania takich
czynności będzie oczywiście istotna, do czasu uwidocznienia
zmian własności działek w księgach wieczystych, potrzeba
uzyskiwania dla potrzeb notariatów stosownych zaświadczeń,
które Spółdzielnia, a właściwie na wniosek Spółdzielni Urząd
Miasta  będzie zobowiązany wystawić.


Administracja Spółdzielni

 


 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Grajewie informuje,
że posiada do wynajęcia lokal użytkowy:
- na parterze budynku nr 47 na osiedlu Południe  o pow. 78,04 m2


Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pokój nr 7 lub pod
nr telefonu 86 273 88 34.

Administracja Spółdzielni

Grajewo, 20.05.2019 r.

 


 

 

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Grajewie informuje,
że prace remontowe balkonów w budynkach nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12 na osiedlu
Centrum wykonywane są w ramach gwarancji.

 

Administracja Spółdzielni

 


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Grajewie informuje ,
że w związku z przepisami  o ochronie danych osobowych ( RODO), od 01.01.2019r.
kwartalne rozliczenie wody będzie doręczane  do indywidualnych skrzynek
pocztowych mieszkańców Spółdzielni.

Administracja Spółdzielni

 


 

 

Szanowni Mieszkańcy

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  Lokatorsko-Własnościowa w  Grajewie
reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni informuje, że jest
administratorem danych osobowych .

Od 25.05.2018 r. Spółdzielnia jest  zobowiązana stosować Rozporządzenie
Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych
w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych
do klientów o ich prawach. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa
żadnych dodatkowych działań.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6 ust.1 lit c) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) dane osobowe są przetwarzane dla celów określonych w ustawie
o spółdzielniach mieszkaniowych,prawie spółdzielczym, Statucie Spółdzielni
w ustawie o własności lokali oraz obowiązków i uprawnień wynikających
z przepisów prawa.
W  związku z powyższym zamieszczamy na stronie internetowej Spółdzielni ,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na tablicach ogłoszeń na
klatkach schodowych budynków Klauzulę Informacyjną w trybie artykułu
13 RODO jak poniżej.

Zarząd Spółdzielni

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa w Grajewie  z siedzibą w Grajewie, Oś. Południe 36,
19-200 Grajewo , Tel. 86 2738844.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych
oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych i Ustawy o własności lokali.

3. Dane udostępniane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Państwa dane przekazujemy:

1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w
wykonywaniu naszych czynności, a zwłaszcza:

a)  obsługującym i utrzymującym w należytym stanie nasze systemy
informatyczne,

b)  podmiotom współpracującym z nami w zakresie dostarczania i rozliczania
mediów,

c)  podmiotom współpracującym w zakresie utrzymania zasobów spółdzielni
w należytym stanie,

d) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe.

2) Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy
wskażą podstawę prawną i interes prawny.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania tytułu
prawnego do lokalu bądź prawa korzystania z lokalu w ramach tej Spółdzielni
i do czasu ostatecznych rozliczeń związanych z tytułem  prawnym do lokalu oraz
w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z lokalem
ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Zgodnie
z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) przysługuje prawo do usunięcia danych, w  szczególności gdy dane
osobowe  staną się zbędne dla celów , w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane  .

6. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

Grajewo , 25.05. 2018 r.


 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie
informuje , że w pierwszy czwartek każdego miesiąca, członkowie Rady pełnić będą
dyżury  w  świetlicy  Spółdzielni  os. Południe 36  w godzinach od   14:30 -15:30.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 


 

UWAGA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -Własnościowa w Grajewie informuje, że
w związku ze stwierdzeniem odpadów zmieszanych w pojemnikach przeznaczonych
do selektywnej zbiórki odpadów i zakwalifikowaniem ich jako niesegregowane przez
podmiot odbierający odpady, Burmistrz Miasta Grajewo wszczął postępowanie w
sprawie określenia wyższej stawki ( po 15 zł) za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za okres od 1 września 2017 r.

Postępowanie dotyczy budynków na os. Południe 1,2,14,21,22,23,27,28,32A,45,46,47,54
oraz na os. Centrum 3,5,6,9,10,11,20,23,24,25,33,34,35,35A,36,38,38A,39.
Decyzję w tej sprawie wydano na 5 budynków tj. Południe 24,25 oraz Centrum 20,21,22

Grajewo, dnia 20.10.2017 r.

Administracja SML-W
w Grajewie

 

 


 

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2013r. Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Grajewie informuje,
że większość właścicieli mieszkań zadeklarowała się za wyborem
selektywnej metody gromadzenia odpadów komunalnych.
W związku z powyższym obowiązuje ona wszystkich mieszkańców
naszej Spółdzielni i polegać będzie na segregacji odpadów według
rodzajów:
1. Kolor żółty pojemnika - tworzywa sztuczne typu PET oraz
plastik przemysłowo - gospodarczy, np. puste butelki typu PET,
opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych;
2. Kolor zielony pojemnika - szkło kolorowe i bezbarwne, np.
bezbarwne i kolorowe butelki i słoiki bez nakrętek;
3.Kolor niebieski pojemnika - papier, makulatura i opakowania
z papieru, kartonu i tektury oraz kartony po mleku.
Pozostałe odpady, nie podlegające segregacji, np. odpady
kuchenne należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 

 

 

 

 

NA CO IDĄ OPŁATY LOKATORÓW?

 

 

Wg załączonego wykresu przedstawiającego procentową strukturę opłat wynika, że
władze  Spółdzielni/ Rada Nadzorcza i Zarząd/ mają wpływ na wysokość 29% kosztów.
Pozostałe 71% kosztów jest niezależna od nas, decydujący wpływ na ich wysokość
mają władze miasta Grajewo. Informujemy jednocześnie, że fundusz remontowy i
eksploatacja pozostają na tym samym poziomie od pięciu lat.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 


INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie informuje
mieszkańców o konieczności rozszczelniania okien w celu prawidłowego
wentylowania mieszkania oraz zapobiegania powstawaniu pleśni.
Zgodnie z Polską Normą P83/B-03430 pkt. 2.1.5 - "Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej"
warunkiem
koniecznym do działania instalacji wentylacyjnej jest dopuszczenie powietrza
zewnętrznego m.in. przez okna górnym wietrznikiem lub górnym skrzydłem
uchylnym tworząc szczelinę w oknach o szerokości do 10mm.

Informujemy również, że błędem, który wpływa ujemnie na funkcjonowanie
wentylacji jest instalacja mechanicznych okapów kuchennych podłączonych
bezpośrednio do przewodu wentylacyjnego o czym mówi  §  148  ust  2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie
( Dz.U.2002 Nr 75, poz. 690)
- "W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana
wentylacja mechaniczna nie można stosować wentylacji grawitacyjnej."

 


 

 


 

Poprawiony: czwartek, 29 sierpnia 2019 06:33