Witamy serdecznie !
Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grajewie PDF Drukuj Email
Wpisany przez SMLW   

 

UWAGA !

W związku z pojawieniem się i ryzykiem rozprzestrzeniania się  na terytorium Polski
koronawirusa oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo:

Od 20 października 2020 r.  do odwołania  NIE PRZYJMUJE SIĘ INTERESANTÓW.
Pisemne podania i wnioski należy składać do skrzynki podawczej Spółdzielni na piętrze
biura Spółdzielni. Kontakt z pracownikami wyłącznie za pośrednictwem telefonu i poczty
elektronicznej :

Centrala : 86 273 88 44,   Dział techniczny : 86 273 88 34

e-mail :  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Agencja kasy PKO w siedzibie Spółdzielni W DNIACH
21-23.10.2020R.
BĘDZIE NIECZYNNA

Zarząd Spółdzielni

 

 


 

 

 


 

UWAGA

Informujemy, że istnieje możliwość zdalnego
sprawdzania stanu swojego konta w programie S_Net+.

W celu uzyskania dostępu do danych logowania należy
zgłosić się z dowodem tożsamości do biura Spółdzielni
– pokój nr 12.

Administracja Spółdzielni

 

 

 


 

 

INFORMACJA

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 04.05.2020 R.

KASA BĘDZIE CZYNNA W GODZINACH

OD 800 DO 1430

 


 

KOMUNIKAT

 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –Własnościowej w Grajewie
z dnia 16.03.2020 roku

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z wprowadzeniem w Polsce od dnia 14 marca 2020 roku zagrożenia
epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV2,
a także komunikatami Ministra Zdrowia o ograniczanie kontaktów międzyludzkich
zgodnie  z wydanymi zaleceniami, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
nas wszystkich  od poniedziałku 16 marca 2020 r. do  odwołania zmieniają
się zasady funkcjonowania administracji Spółdzielni. Pracownicy będą wykonywali
swoje obowiązki i realizowali sprawy mieszkańców, jednak bez osobistego
kontaktu.

Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać za pośrednictwem poczty, elektronicznie
lub poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej ustawionej na piętrze biura Spółdzielni.

W celu ułatwienia kontaktu na wszystkich składanych dokumentach należy wpisać
numer telefonu.

Usterki i awarie będą usuwane na dotychczasowych zasadach.

Agencja kasy PKO w siedzibie Spółdzielni będzie czynna w godzinach od 800 do 1430.

Do Państwa dyspozycji pozostajemy pod następującymi numerami telefonów:

Centrala:                   86 273 88 44

Dział Techniczny:    86 273 88 34

e-mail:                        Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Elektryk 607-608-117
Hydraulik               607-233-194

 

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

 

Zarząd  SpółdzielniINFORMACJA

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Grajewie informuje,
że właściciele lokali mieszkalnych ( osoby posiadające prawo odrębnej
własności do lokalu)
wyodrębnionych spełniający warunki określone w art. 9 a  Ustawy z dnia 20
lipca 2018 r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów mogą
zgłaszać się do właściciela gruntu czyli Miasta Grajewo w celu złożenia wniosku
dotyczącego spłaty jednorazowej  opłaty przekształceniowej z 99% bonifikatą.
Poniżej przedstawiamy treść  art. 9a  wyżej wymienionej ustawy.

Art.  9a.  18 [Ustawowa bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia
użytkowania wieczystego w wysokości 99%]

1.  Właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w
wysokości 99%:

1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono
niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w
dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom
ustawowym tych osób,

2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),

3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),

4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),

5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie
porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym

- będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali
mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych
tych osób.

2.  W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w art. 9 i art. 9a, stosuje
się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu.

 

Zarząd Spółdzielni

 


 

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Grajewie informuje,

że zostały  na sprzedaż  4 szt. nowowybudowane garaże murowane

o wymiarach 3,25 m x 5,64 m /pow. 18,3 m² / przy ul. Szpitalnej, naprzeciw

budynku Południe 10 /baza SMLW w Grajewie, na warunkach odrębnej

własności z przypadającym udziałem w gruncie.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej

na os. Południe 36, w pokoju nr 7, lub pod telefonem 86 273 88 34 oraz

na stronie internetowej Spółdzielni: www.smlwgrajewo.pl

 

Grajewo,03.09.2020 r.                                                    Zarząd SMLW

 

 


 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie
informuje , że w miesiącu maju, członkowie Rady  będą  pełnić  dyżur   w dniu
09.05.2019 r.  w    świetlicy    Spółdzielni   os.  Południe  36   w  godzinach  od 
14:30 -15:30.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej SMLW

 

 


 

Szanowni Spółdzielcy!

Niniejszym chcemy Państwu przybliżyć zasady zmiany prawa
wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Zgodnie
z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów( Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ) i definicją
nieruchomości, przekształceniu podlega obszar opisany w jednej
księdze wieczystej. Dlatego też,w naszej Spółdzielni, poza gruntami
zajętymi pod budynki wielorodzinne,przekształceniu podlega grunt,
na którym posadowione są garaże na os. Centrum przy budynku nr 38.
Pozostałe grunty pod garażami wolnostojącymi nie podlegają
przekształceniu. Grunty niezabudowane, chodniki, drogi, tereny zielone,
mimo że są funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi,
ale zlokalizowane na działkach objętych odrębną księgą wieczystą
nie podlegają przekształceniu.

Grajewscy radni podjęli uchwałę o udzieleniu 50% bonifikaty

w przypadku wnoszonej jednorazowo opłaty przekształceniowej.
Radni nie uwzględnili wniosku złożonego przez Zarząd Spółdzielni

o udzieleniu 99% bonifikaty. Dlatego też Zarząd mając do wyboru
trzy warianty wnoszenia opłat za przekształcenie tj.

1. Spłata całej wartości gruntu w ciągu 99 lat w wysokości 1%
wartości gruntu rocznie,

2. Spłata dwudziestu rocznych rat w kwocie około 2 800 000 zł,

3. Spłata jednorazowa do końca 2019 roku z uwzględnieniem 50%
bonifikaty w kwocie około 1 400 000 zł. Wniesienie opłaty w tej
wysokości obciąży znacznie budżet Spółdzielni angażując olbrzymią
kwotę środków pieniężnych, co spowoduje zachwianie płynności
finansowej.

Zarząd przy akceptacji Rady Nadzorczej, złożył oświadczenie
do Urzędu Miasta o zamiarze wnoszenia opłat przez 99 lat
zabezpieczając się przed ewentualnymi dopłatami przy
niekorzystnej interpretacji, że do przekształcenia i udzielonych
bonifikat dla użytkowników lokali mieszkalnych stosuje się
przepisy de minimis. Nie wyklucza to możliwości zmiany
przedmiotowej decyzji i wyboru najkorzystniejszego wariantu
w miarę pojawiania się nowych interpretacji przepisów.
Należy zaznaczyć, że zmiana nazwy stawki eksploatacyjnej
(wnoszona nadal do Spółdzielni przez osoby posiadające
spółdzielcze własnościowe i lokatorskie prawo do lokali)
z „opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów” na „opłatę
przekształceniową” nie ma wpływu na wysokość wnoszonej
opłaty, o czym zostaliście Państwo wcześniej poinformowani.

Właściciele lokali wyodrębnionych wcześniej z zasobów
spółdzielczych, jako współwłaściciele gruntów, w wymiarze
adekwatnym do swojego udziału na zabudowanej działce
wspólnej, opłaty przekształceniowe będą regulować
samodzielnie zgodnie z powiadomieniem, które uzyskają
od Urzędu Miasta. Drugim współwłaścicielem działek gruntu
w udziale przypadającym na lokale zajmowane na zasadzie
spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa
do lokalu pozostaje Spółdzielnia, i opłaty z tego tytułu dla
Spółdzielni (tak jak w przypadku indywidualnych posiadaczy
lokali) określa Urząd Miasta, przy czym opłata
przekształceniowa ustalana jest odrębnie dla każdej działki
gruntowej.

W przypadku realizacji procesów wyodrębniania lokali
spółdzielczych wraz z ich wyodrębnieniem będzie równolegle
następowało, odpowiednie do wysokości udziału danego
lokalu w nieruchomości budynkowej, przenoszenie przez
Spółdzielnię części swego udziału we własności gruntu
na rzecz nowego właściciela, na zasadach finansowych
identycznych do tych, na jakich Spółdzielnia uzyskała
tytuł własności konkretnej działki.

Nieposiadanie na dzień dzisiejszy tytułu odrębnej własności
lokalu, po wejściu w życie tzw. ustawy przekształceniowej
nie powoduje utraty i nie ma negatywnego skutku w zakresie
możliwości przyszłego nabycia potencjalnego prawa
własności gruntu, w którego posiadanie weszła Spółdzielnia,
a na której posadowiony jest dotąd niewyodrębniony lokal
spółdzielczy. Proces uwłaszczeniowy gruntów nie uniemożliwia
też obrotu niewyodrębnionymi dotąd lokalami własnościowymi
na rynku wtórnym. Dla skutecznego sfinalizowania takich
czynności będzie oczywiście istotna, do czasu uwidocznienia
zmian własności działek w księgach wieczystych, potrzeba
uzyskiwania dla potrzeb notariatów stosownych zaświadczeń,
które Spółdzielnia, a właściwie na wniosek Spółdzielni Urząd
Miasta  będzie zobowiązany wystawić.


Administracja Spółdzielni

 


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Grajewie informuje ,
że w związku z przepisami  o ochronie danych osobowych ( RODO), od 01.01.2019r.
kwartalne rozliczenie wody będzie doręczane  do indywidualnych skrzynek
pocztowych mieszkańców Spółdzielni.

Administracja Spółdzielni

 


 

 

Szanowni Mieszkańcy

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  Lokatorsko-Własnościowa w  Grajewie
reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni informuje, że jest
administratorem danych osobowych .

Od 25.05.2018 r. Spółdzielnia jest  zobowiązana stosować Rozporządzenie
Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych
w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych
do klientów o ich prawach. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa
żadnych dodatkowych działań.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6 ust.1 lit c) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) dane osobowe są przetwarzane dla celów określonych w ustawie
o spółdzielniach mieszkaniowych,prawie spółdzielczym, Statucie Spółdzielni
w ustawie o własności lokali oraz obowiązków i uprawnień wynikających
z przepisów prawa.
W  związku z powyższym zamieszczamy na stronie internetowej Spółdzielni ,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na tablicach ogłoszeń na
klatkach schodowych budynków Klauzulę Informacyjną w trybie artykułu
13 RODO jak poniżej.

Zarząd Spółdzielni

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa w Grajewie  z siedzibą w Grajewie, Oś. Południe 36,
19-200 Grajewo , Tel. 86 2738844.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych
oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych i Ustawy o własności lokali.

3. Dane udostępniane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Państwa dane przekazujemy:

1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w
wykonywaniu naszych czynności, a zwłaszcza:

a)  obsługującym i utrzymującym w należytym stanie nasze systemy
informatyczne,

b)  podmiotom współpracującym z nami w zakresie dostarczania i rozliczania
mediów,

c)  podmiotom współpracującym w zakresie utrzymania zasobów spółdzielni
w należytym stanie,

d) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe.

2) Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy
wskażą podstawę prawną i interes prawny.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania tytułu
prawnego do lokalu bądź prawa korzystania z lokalu w ramach tej Spółdzielni
i do czasu ostatecznych rozliczeń związanych z tytułem  prawnym do lokalu oraz
w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z lokalem
ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Zgodnie
z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) przysługuje prawo do usunięcia danych, w  szczególności gdy dane
osobowe  staną się zbędne dla celów , w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane  .

6. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

Grajewo , 25.05. 2018


 

OGŁOSZENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 01.07.2013r. Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej w Grajewie informuje,
że większość właścicieli mieszkań zadeklarowała się za wyborem
selektywnej metody gromadzenia odpadów komunalnych.
W związku z powyższym obowiązuje ona wszystkich mieszkańców
naszej Spółdzielni i polegać będzie na segregacji odpadów według
rodzajów:
1. Kolor żółty pojemnika - tworzywa sztuczne typu PET oraz
plastik przemysłowo - gospodarczy, np. puste butelki typu PET,
opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych;
2. Kolor zielony pojemnika - szkło kolorowe i bezbarwne, np.
bezbarwne i kolorowe butelki i słoiki bez nakrętek;
3.Kolor niebieski pojemnika - papier, makulatura i opakowania
z papieru, kartonu i tektury oraz kartony po mleku.
Pozostałe odpady, nie podlegające segregacji, np. odpady
kuchenne należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 

 

 

 

 

NA CO IDĄ OPŁATY LOKATORÓW?

 

 

Wg załączonego wykresu przedstawiającego procentową strukturę opłat wynika, że
władze  Spółdzielni/ Rada Nadzorcza i Zarząd/ mają wpływ na wysokość 29% kosztów.
Pozostałe 71% kosztów jest niezależna od nas, decydujący wpływ na ich wysokość
mają władze miasta Grajewo. Informujemy jednocześnie, że fundusz remontowy i
eksploatacja pozostają na tym samym poziomie od pięciu lat.

Zarząd Spółdzielni

 

 


 


INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie informuje
mieszkańców o konieczności rozszczelniania okien w celu prawidłowego
wentylowania mieszkania oraz zapobiegania powstawaniu pleśni.
Zgodnie z Polską Normą P83/B-03430 pkt. 2.1.5 - "Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej"
warunkiem
koniecznym do działania instalacji wentylacyjnej jest dopuszczenie powietrza
zewnętrznego m.in. przez okna górnym wietrznikiem lub górnym skrzydłem
uchylnym tworząc szczelinę w oknach o szerokości do 10mm.

Informujemy również, że błędem, który wpływa ujemnie na funkcjonowanie
wentylacji jest instalacja mechanicznych okapów kuchennych podłączonych
bezpośrednio do przewodu wentylacyjnego o czym mówi  §  148  ust  2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie
( Dz.U.2002 Nr 75, poz. 690)
- "W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana
wentylacja mechaniczna nie można stosować wentylacji grawitacyjnej."

 


 

 


 

Poprawiony: środa, 21 października 2020 12:51